side-area-logo

„Western entrace of Tripoli“

Mapa aerodrom Tripoli
Description

WESTERN ENTRACE OF TRIPOLI

Za potrebe saobraćajnog povezivanja zapadnog dela grada Tripolija sa magistralnim obalskim putem (Coastal road) planirano je projektovanje saobraćajnice sa više saobraćajnih traka i servisnim putem sa obe strane za lokalno funkcionisanje naselja na tom putu. Dužina trase je 16km, od kružnog toka u Zanzuru do mosta broj 27.

Za izradu projekta urađene su geodetske podloge na kojima je objedinjeno stanje na terenu i stanje u katastru vodova i podzemnih instalacija. Takođe je na osnovu geodetskih merenja urađen digitalni model terena (verni prikaz konfiguracije terena). Pre početka geodetskog snimanja terena bilo je neophodno uraditi preciznu geodetsku mrežu koja će kasnije služiti i za geodetske poslove pri izvođenju građevinskih radova. Geodetska mreža je stabilizovana vidljivim betonskim belegama i za svaku tačku je urađen opis položaja radi lakšeg pronalaženja na terenu. Koordinate (Y, X) su određene GPS metodom – Statika sa poznatih trigonometrijskih tačaka. Nadmorske visine su izmerene digitalnim nivelirima sa poznatih repera. Lokacija je snimljena GPS metodom Real Time Kinematic - RTK-a. Urađena je geodetska dokumentacija gde su prikazani svi mereni i sračunati podaci.
Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
Share
Tagged in